การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

   21.1 ระบบจัดซื้อออนไลน์มหาวิทยาลัยมหิดล (e-Procurement System)

   21.2 ระบบจัดซื้อออนไลน์ของกรมบัญชีกลาง

22.1 ระบบจัดซื้อออนไลน์มหาวิทยาลัยมหิดล (e-Procurement System)

22.2 ระบบจัดซื้อออนไลน์ของกรมบัญชีกลาง

23.1 ระบบจัดซื้อออนไลน์มหาวิทยาลัยมหิดล (e-Procurement System)

23.2 ระบบจัดซื้อออนไลน์ของกรมบัญชีกลาง

24.1 ระบบจัดซื้อออนไลน์มหาวิทยาล้ยมหิดล (e-Procurement System)

24.2 ระบบจัดซื้อออนไลน์ของกรมบัญชีกลาง

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • รายงานผลคตวามก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDNhYmYzYmEtZGFmYi00OTE3LWFlMzgtYjc0MzY3YjIxNDVkIiwidCI6IjliYzU4NWY5LWE4YjgtNDMxYy05MDEzLWVmYTdiMmI0MGNkZiIsImMiOjEwfQ%3D%3D

  • การประเมินผลการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร65

  • ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ข้อบังคับว่าด้วย วิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานสายสนับสนุน 57

  • นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณ52

  • แนวทางการขับเคลื่อนจริยธรรมและการประเมินจริยธรรมสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

https://op.mahidol.ac.th/hr/ethics/

 

27.1 ข้อบังคับการบริหารทรัพยากรบุคคล

» ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565  (ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

» ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 (ประกาศ ณ ว้นที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2551  

» ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลข้าราชการของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554 (ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

» ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 (ประกาศ ณ ว้นที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560)

» ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาล้ย (ฉบบที่ 7) พ.ศ. 2564  (ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564)

» ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบที่ 8) พ.ศ. 2565  (ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)

» ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พ.ศ. 2551 (ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2551)

27.2 ประกาศการบริหารทรัพยากรบุคคล

» ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การบริหารงานบุคคลของพนักงาน (ชื่อส่วนงาน) พ.ศ. 2552  (ประกาศ ณ วันที่  3 มิถุนายน พ.ศ. 2552)

» ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2)  (ประกาศ ณ วันที่  14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)

  1. 27.3 การสรรหาคัดเลือกบุคคล และการบรรจุแต่งตั้ง

»ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา การจ้าง และการสนับสนุนอาจารย์หรือนักวิจัยศักยภาพสูง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

<ProactiveRecruitment >

»ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

»ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

<หลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้งบุคลากร (พ.ศ. 2556)>

27.4 การพัฒนาบุคลากร

» ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552

27.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

» ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2565  (ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)

27.6 ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

»handbook-09-progress.pdf

27.7 หลักเกณฑ์การและวิธีการให้โอกาสพัฒนาและปรับปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือการสั่งให้ออกจากงานกรณีไม่สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

» ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการให้โอกาสพัฒนา พ.ศ. 2559

27.8 การสร้างขวัญและกำลังใจ

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต