วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปณิธาน

ปัญญาของแผ่นดิน

Wisdom of the land

วิสัยทัศน์

ต่อยอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์  เพื่อความก้าวหน้าทางการวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน

พันธกิจ​

จัดเตรียมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมการใช้ศักยภาพและความเป็นตัวตนของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ เพื่อสร้างผลการวิจัยและบริการที่มีผลกระทบเชิงบวกระดับสากล

สมรรถนะหลัก

เชี่ยวชาญการใช้วิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยกิจกรรมการสอน วิจัย และบริการวิชาการ