Search
Close this search box.

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ (หลักสูตรนานาชาติ)

          หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ ดำเนินการโดยสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ซึ่งสถาบันแห่งนี้เป็นที่ตั้งของศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา (NDCC) ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 โดย National Association of Testing Authorities ประเทศออสเตรเลีย (NATA) และเป็นหนึ่งใน 30 ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจาก World Anti-Doping Agency (WADA) หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ เป็นหลักสูตร 2 ปี โดยได้รับความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและวิจัยจากคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา (NDCC) ตลอดจนภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือความท้าทายที่สำคัญด้วยแนวทางแบบสหวิทยาการ ซึ่งหัวข้อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การววิเคราะห์จะครอบคลุมทั้งด้านการแพทย์ การกีฬา อาหาร การเกษตร การประยุกต์ใช้ทางนิติวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม

Master of Science Program in Analytical Sciences

           The M.Sc. (Analytical Sciences) program is run by Analytical Sciences and National Doping Test Institute. The Institute is home of the National Doping Control Center (NDCC), which is ISO/IEC17025 accredited by National Association of Testing Authorities, Australia (NATA) and one of 30 World Anti-Doping Agency (WADA)-accredited laboratories. The program is designed for students to complete the degree program within 2 academic years. The program has good support from faculties within Mahidol University, including NDCC, and external public and private partnerships. Students will gain experience in the application of analytical science to solve questions or to address important challenges by multi-disciplinary approach. Research areas range from analytical sciences for medicine and sports, food and agriculture, forensic applications, industries, and environment.

           Analytical sciences enable system understanding through real-time fit-for-purpose measurements of a variety of factors, therefore providing technological basis for innovations in existing application areas, therefore creating new fields of innovation by connecting various application areas as well as inherent economic value through research, instrument development and commercial analytical services.

วิธีการรับสมัคร (Admission)

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร (Estimated Tuition and Fees for 2-academic year study period)

Items
Study Plan A1
Study Plan A2
Study Plan B
Full tuition fee 9,000 THB/credit
Partial tuition fee 2,250 THB/credit
Full tuition fee 9,000 THB/credit
Partial tuition fee 2,250 THB/credit
University Fee (per year)
13,000 THB
13,000 THB
13,000 THB
13,000 THB
13,000 THB
Health Insurance for international students (per year)
3,500 THB
3,500 THB
3,500 THB
3,500 THB
3,500 THB
Tuition fee
-
> 216,000 THB (> 24 credits)
> 54,000 THB (> 24 credits)
> 270,000 THB (> 30 credits)
> 67,500 THB (> 30 credits)
    Work-site study fee (AIAS501)
-
30,000 THB
30,000 THB
30,000 THB
30,000 THB
    Work-site training fee (AIAS509)
-
10,000 THB
10,000 THB
10,000 THB
10,000 THB
Comprehensive Examination fee per exam
-
-
-
1,500 THB
1,500 THB
Thesis registration fee (one-time payment)
54,000 THB
18,000 THB
18,000 THB
9,000 THB
9,000 THB
Research supplies fee
150,000 THB
150,000 THB
150,000 THB
150,000 THB
150,000 THB
Estimated cost for 2-year study period (Thai students)
230,000 THB
450,000 THB
288,000 THB
496,500 THB
294,000 THB
Estimated cost for 2-year study period (Foreign students)
237,000 THB
457,000 THB
295,000 THB
503,500 THB
301,000 THB

Study plan A1 is M.Sc. by research (no coursework)

Study Plan A2 includes coursework and thesis research

Study Plan B includes coursework and thematic paper

Tuition fee announcement

ติดต่อสอบถาม (Graduate Program Enquiries)

Associate Professor Dr. Siripong Thitamadee
email: siripong.thi@mahidol.ac.th

Associate Professor Dr. Nathinee Panvisavas
email: nathinee.pan@mahidol.ac.th

ข้อตกลง หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน / แนะนำติชม

 1. ห้ามพาดพิงหรือเสนอแนะเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือ พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์
 2. ห้ามมีเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย คำด่า ข้อความลามกอนาจาร ข้อความที่ขัดต่อกฏหมาย หรือ ศีลธรรมอันดีงาม
 3. ห้ามพาดพิง หรือมีเจตนาก่อให้เกิดความเสียหาย และเสื่อมเสียต่อบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร
 4. กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริง และทางสถาบันฯ/มหาวิทยาลัย ใช้ข้อมูลนี้ในการติดต่อท่าน
 5. หากท่านร้องเรียนผ่านช่องทางนี้ ทางสถาบันฯ/มหาวิทยาลัย จะดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คำแนะนำ

การติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน ควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้

 1. ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ และ อีเมล (e-mail ) ของผู้ส่งที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ และ ยืนยันข้อมูลการร้องเรียน หรือ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจน สามารถดำเนินการต่อไปได้ เพื่อรายงานผลกลับไปยังท่านต่อไป
 2. สำหรับข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด
 3. กรณีที่ไม่เปิดเผยชื่อ – สกุลจริง ถือว่าเป็น บัตรสนเท่ห์” ซึ่งหากไม่ระบุพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ทางสถาบันฯ/มหาวิทยาลัยอาจไม่รับ หรือ ยกเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้

การพิจารณาในการกำหนดชั้นความลับและคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้อง

การพิจารณาในการกำหนดชั้นความลับ และคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น จะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544  และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น ผู้ให้ข้อมูล ผู้ร้องและผู้ถูกร้อง อาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษ ในเบื้องต้นให้ถือว่าเป็นความลับทางราชการ การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพล ต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ร้อง หากไม่ปกปิดชื่อ ที่อยู่ ผู้ร้องจะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องด้วย

ข้อตกลง หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน / แนะนำติชม

 1. ห้ามพาดพิงหรือเสนอแนะเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือ พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์
 2. ห้ามมีเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย คำด่า ข้อความลามกอนาจาร ข้อความที่ขัดต่อกฏหมาย หรือ ศีลธรรมอันดีงาม
 3. ห้ามพาดพิง หรือมีเจตนาก่อให้เกิดความเสียหาย และเสื่อมเสียต่อบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร
 4. กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริง และทางสถาบันฯ/มหาวิทยาลัย ใช้ข้อมูลนี้ในการติดต่อท่าน
 5. หากท่านร้องเรียนผ่านช่องทางนี้ ทางสถาบันฯ/มหาวิทยาลัย จะดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คำแนะนำ

การติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน ควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้

 1. ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ และ อีเมล (e-mail ) ของผู้ส่งที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ และ ยืนยันข้อมูลการร้องเรียน หรือ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจน สามารถดำเนินการต่อไปได้ เพื่อรายงานผลกลับไปยังท่านต่อไป
 2. สำหรับข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด
 3. กรณีที่ไม่เปิดเผยชื่อ – สกุลจริง ถือว่าเป็น บัตรสนเท่ห์” ซึ่งหากไม่ระบุพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ทางสถาบันฯ/มหาวิทยาลัยอาจไม่รับ หรือ ยกเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้

การพิจารณาในการกำหนดชั้นความลับและคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้อง

การพิจารณาในการกำหนดชั้นความลับ และคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น จะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544  และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น ผู้ให้ข้อมูล ผู้ร้องและผู้ถูกร้อง อาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษ ในเบื้องต้นให้ถือว่าเป็นความลับทางราชการ การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพล ต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ร้อง หากไม่ปกปิดชื่อ ที่อยู่ ผู้ร้องจะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องด้วย