แผนยุทธศาสตร์ ปี 2569 – 2573 (ฉบับร่าง)

แผนยุทธศาสตร์
สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2569 – 2573
(ฉบับร่าง)

ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
ปี
2569
2570
2571
2572
2573
การวิจัย
จำนวนผลงานตีพิมพ์นานาชาติ (Q1/Q2)
6
8
10
15
20
จำนวนผลงานตีพิมพ์นานาชาติ Q1 ต่อ Academic Staff
1.0
1.5
1.5
1.5
1.5
การศึกษา
หลักสูตรปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์
-
1
1
1
1
จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
1
2
3
3
3
การบริการวิชาการ
จำนวนตัวอย่างสิ่งส่งตรวจสารต้องห้ามในนักกีฬา
4,000
4,000
4,500
4,500
5,000
ร้อยละของการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยWADA
100%
100%
100%
100%
100%
การจัดการองค์กร
พื้นที่ (ตารางเมตร) การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับพันธกิจ
1,200
5,500
5,500
5,500
5,500
จำนวนร้อยละของ Global Talents สายวิชาการ
-
20%
20%
30%
30%
ค่า Net Income
0
0
0
+
+
ร้อยละของกระบวนการที่ปรับเป็น Digital Transformation
50%
50%
60%
60%
70%
การพัฒนา Business model จากผลงานวิจัย
-
-
-
1
1