ภารกิจด้านงานบริการวิชาการ

             ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา (NDCC)  สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา เป็นหน่วยงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จาก National Association of Testing Authority (NATA) ประเทศออสเตรเลีย และ เป็นหนึ่งในห้องปฏิบัติการ 30 แห่ง ทั่วโลกได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรต่อต้านสารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency : WADA) และเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภารกิจหลักด้านงานบริการวิชาการของสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา คือการรับตรวจหาสารต้องห้ามในนักกีฬา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ ได้แก่ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ เอเชียนพาราเกมส์ รวมถึงกีฬาแห่งชาติของประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย เป็นต้น