Anti-Doping Science

  • การพัฒนาวิธีการตรวจสารต้องห้ามในนักกีฬาด้วยวิธีการทางเคมีวิเคราะห์ ชีวโมเลกุลและโอมิกส์ (omics)
  • พัฒนาการตรวจสารต้องห้ามฯปริมาณความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้ (LOD) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ WADA ที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง