สารจากผู้อำนวยการ

              ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา นับเป็นปีที่ท้าทายสำหรับ สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ทั้งในแง่มุมของการยกระดับความสามารถและการจัดการของงานตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency : WADA) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระระดับนานาชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยมีการพัฒนาประมวลกฎต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก ขึ้นมาเพื่อบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพื่อส่งเสริมการเฝ้าระวังมิให้มีการใช้สารต้องห้ามในกีฬาทุกรูปแบบ รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งผลจากความทุ่มเทอย่างแน่วแน่ของบุคลากรของสถาบันฯและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการกลับมาเป็นห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล 1 ใน 30 แห่งทั่วโลก ส่งผลให้ได้รับการ reaccreditation อีกจาก WADA ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564

              ทางสถาบันฯเชื่อมั่นว่าการเติบโตของงานตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาอย่างยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันเพื่อสร้างระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนกิจกรรมวิจัยจากคู่ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต้นทุนมนุษย์ และการสร้างนวัตกรรมการวิจัยเพื่อรองรับการตรวจวิเคราะห์สารต้องห้ามในนักกีฬาในอนาคต

              นอกจากนี้ สถาบันฯยังได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและการต่อยอดความรู้ที่สร้างผลกระทบเชิงบวกสู่สังคมเพื่อให้สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของประเทศชาติ ประชาชน และการก้าวต่อไปในการดำเนินกิจการอย่างยั่งยืนในยุคใหม่อย่างมั่นคง