หลักสูตรของเรา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ (หลักสูตรนานาชาติ)

         วิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ คือ ศาสตร์แห่งการแยกแยะเพื่อตรวจจับ (Detection) และการวัด (Measurement) ซึ่งในชีวิตประจำวันของเรานั้นได้รับประโยชน์จากงานวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์อยู่ตลอดเวลา นับตั้งแต่การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของยา ไปจนถึงการตรวจสอบของเสียจากอุตสาหกรรม หรือการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ ในโลกปัจจุบันที่อัดแน่นไปด้วยข้อมูลมหาศาล นักวิทยาการวิเคราะห์สามารถแยกแยะหรือเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อช่วยทำความเข้าใจและหาความหมายจากข้อมูลดังกล่าว ซึ่งจะนำไปสู่วิธีการแก้ปัญหาสำคัญๆที่เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ได้

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นภาคปฏิบัติ โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของการวิเคราะห์ทางเคมีและชีววิทยา และได้รับประสบการณ์จริงในห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะสร้างความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางเคมีหรือทางชีววิทยาให้กับผู้เรียนได้ภายใน 2 ปี

นอกจากนี้ ทางหลักสูตรยังมีการเปิดอบรมระยะสั้น

  • เทคนิคการวิเคราะห์และการใช้เครื่องมือระดับสูง เช่น GC/C/IRMS และ LC-HRMS (Orbitrap)
  • ด้านข้อกำหนดและการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล โดยผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชน