ประวัติความเป็นมา

“ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา” ตามมาตรฐานสากลจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยการเสนอของการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมให้การกีฬาของประเทศเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้จัดตั้ง “ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา  (National Doping Control Centre :  NDCC)”  ขึ้นในมหาวิทยาลัยมหิดล  มีพันธกิจหลักในการตรวจวิเคราะห์สารต้องห้ามในนักกีฬา  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 48ก ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2538

เป็นห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล 1 ใน 30 แห่งทั่วโลก และเป็นห้องปฏิบัติการเดียวในเอเชียอาคเนย์

ยกสถานะขึ้นเป็น “สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา” ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 172 ง ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล ทางด้านบริการวิชาการ การวิจัย และการศึกษา