โครงสร้างการบริหาร

ผู้อำนวยการสถาบันฯ

รศ.ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี
siripong.thi@mahidol.ac.th

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริการวิชาการ

รศ.นพ.สุพรชัย กองพัฒนากูล
supornchai.kon@mahidol.ac.th

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการศึกษา

รศ.ดร.ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส
nathinee.pan@mahidol.ac.th

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารและวิเทศสหการ

น.ส.บูรณรัตน์ ทรงพันธุ์
Buranaratt.son@mahidol.ac.th