แผนยุทธศาสตร์​

Readiness for Change

เตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง โดยทำความเข้าใจประเด็นความท้าทายที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรและคู่ความร่วมมือ

และใช้จุดแข็งขององค์กรสร้างความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง

Diversification of Research & Education

ส่งเสริมกิจกรรมการวิจัยและการศึกษาเพื่อต่อยอดความรู้จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการตรวจวิเคราะห์สารต้องห้ามในการกีฬา

ไปสู่การประยุกต์ใช้ในแง่มุมของการเสริมสร้างสุขภาพและการแก้ไขปัญหาสังคมเพื่อการพัฒนาศักยภาพของต้นทุนมนุษย์

Operational Excellence

สร้างความยั่งยืน และความมั่นคงทางการเงิน (Financial Viability) ควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล

International Engagement/Strategic Partnership

สร้างผลการดำเนินงานที่เกิดผลกระทบระดับโลกบนพื้นฐานของความเชี่ยวชาญขององค์กรและคู่ความร่วมมือที่มีอยู่

Talent Pool

สร้างกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยการต่อยอดองค์ความรู้เดิมเพื่อการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ และพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง

Infrastructure

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศการทำงานที่กระตุ้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างสรรค์ทางความคิด