Search
Close this search box.

News

หารือความร่วมมือด้านสารต้องห้ามทางการกีฬาและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

วันที่ 30 เมษายน 2567  เวลา 10:00 น. ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา และ นางสาวบูรณรัตน์ ทรงพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิเทศสหการ สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ได้เข้าพบกับ Dr. Mayumi Yaya Yamamoto ผู้อำนวยการองค์การองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก ประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชีย โอเชียเนีย (โตเกียว) (Director WADA Asia/Oceania Office (Tokyo) และ Ms. Olympia Karavasille รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (Deputy Director for Stakeholder Engagement and Partnership of WADA) ในโอกาสที่ผู้แทน WADA ทั้ง 2 ท่าน เข้าพบ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เพื่อหารือความร่วมมือด้านสารต้องห้ามทางการกีฬาและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ […]

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น.  สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา  ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทย  หัวข้อกิจกรรม  “สงกรานต์ ร้องเพลง ครื้นเครง กางเกงช้าง”  โดยบุคลากรสถาบันฯ ทุกท่านพร้อมใจแต่งกายด้วยกางเกงช้าง เเละเป็นการส่งเสริมสนับสนุน soft power ตามนโยบายของรัฐบาล

การอบรม “Growth Mindset”

การอบรม “Growth Mindset” โดย คุณพศิน อินทรวงศ์ 27 มีนาคม 2567 และ 29 มีนาคม 2567 ณ บ้านเชื่อมใจ

การเยี่ยมชมดูงานของคณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาพยาธิชีววิทยา

การเยี่ยมชมดูงาน ของ คณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาพยาธิชีววิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา

MU Charity 2024 : Run for Fund

งานเดินวิ่งการกุศล “MU Charity 2024 : Run for fund”  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ร่วมการแข่งขันกีฬาสามัคคีเครือข่ายพญาไท ครั้งที่ 13​

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 สถาบันฯได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสามัคคีเครือข่ายพญาไท ครั้งที่ 13 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล https://youtu.be/-QB91_MjkE0https://youtu.be/yzduDLP1ZL0

ข้อตกลง หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน / แนะนำติชม

 1. ห้ามพาดพิงหรือเสนอแนะเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือ พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์
 2. ห้ามมีเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย คำด่า ข้อความลามกอนาจาร ข้อความที่ขัดต่อกฏหมาย หรือ ศีลธรรมอันดีงาม
 3. ห้ามพาดพิง หรือมีเจตนาก่อให้เกิดความเสียหาย และเสื่อมเสียต่อบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร
 4. กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริง และทางสถาบันฯ/มหาวิทยาลัย ใช้ข้อมูลนี้ในการติดต่อท่าน
 5. หากท่านร้องเรียนผ่านช่องทางนี้ ทางสถาบันฯ/มหาวิทยาลัย จะดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คำแนะนำ

การติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน ควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้

 1. ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ และ อีเมล (e-mail ) ของผู้ส่งที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ และ ยืนยันข้อมูลการร้องเรียน หรือ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจน สามารถดำเนินการต่อไปได้ เพื่อรายงานผลกลับไปยังท่านต่อไป
 2. สำหรับข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด
 3. กรณีที่ไม่เปิดเผยชื่อ – สกุลจริง ถือว่าเป็น บัตรสนเท่ห์” ซึ่งหากไม่ระบุพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ทางสถาบันฯ/มหาวิทยาลัยอาจไม่รับ หรือ ยกเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้

การพิจารณาในการกำหนดชั้นความลับและคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้อง

การพิจารณาในการกำหนดชั้นความลับ และคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น จะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544  และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น ผู้ให้ข้อมูล ผู้ร้องและผู้ถูกร้อง อาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษ ในเบื้องต้นให้ถือว่าเป็นความลับทางราชการ การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพล ต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ร้อง หากไม่ปกปิดชื่อ ที่อยู่ ผู้ร้องจะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องด้วย

ข้อตกลง หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน / แนะนำติชม

 1. ห้ามพาดพิงหรือเสนอแนะเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือ พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์
 2. ห้ามมีเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย คำด่า ข้อความลามกอนาจาร ข้อความที่ขัดต่อกฏหมาย หรือ ศีลธรรมอันดีงาม
 3. ห้ามพาดพิง หรือมีเจตนาก่อให้เกิดความเสียหาย และเสื่อมเสียต่อบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร
 4. กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริง และทางสถาบันฯ/มหาวิทยาลัย ใช้ข้อมูลนี้ในการติดต่อท่าน
 5. หากท่านร้องเรียนผ่านช่องทางนี้ ทางสถาบันฯ/มหาวิทยาลัย จะดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คำแนะนำ

การติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน ควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้

 1. ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ และ อีเมล (e-mail ) ของผู้ส่งที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ และ ยืนยันข้อมูลการร้องเรียน หรือ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจน สามารถดำเนินการต่อไปได้ เพื่อรายงานผลกลับไปยังท่านต่อไป
 2. สำหรับข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด
 3. กรณีที่ไม่เปิดเผยชื่อ – สกุลจริง ถือว่าเป็น บัตรสนเท่ห์” ซึ่งหากไม่ระบุพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ทางสถาบันฯ/มหาวิทยาลัยอาจไม่รับ หรือ ยกเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้

การพิจารณาในการกำหนดชั้นความลับและคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้อง

การพิจารณาในการกำหนดชั้นความลับ และคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น จะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544  และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น ผู้ให้ข้อมูล ผู้ร้องและผู้ถูกร้อง อาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษ ในเบื้องต้นให้ถือว่าเป็นความลับทางราชการ การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพล ต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ร้อง หากไม่ปกปิดชื่อ ที่อยู่ ผู้ร้องจะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องด้วย