การประชุมคณะกรรรมการอำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ครั้งที่ 2/2566

               การประชุมคณะกรรรมการอำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ ห้อง GAMMA โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ เพื่อทราบผลการดำเนินงานของศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาที่ผ่านมา